การบีบสกัดน้ำมันเมล็ดฝ้าย

กระบวนการเตรียมฝ้าย


มีกระบวนการ 2 ประเภท ดังนี้
กระบวนการแรก คือ การกะเทาะผิว การแยกเปลือกและเนื้อในเมล็ดฝ้าย การทำให้เป็นแผ่นเกล็ด การทำให้สุก การบีบสกัด กาแยกกากน้ำมันตกค้าง
กระบวนการที่สอง คือ การกะเทาะผิว การแยกเปลือกและเนื้อในเมล็ดฝ้าย การทำให้อ่อนนุ่ม การทำให้เป็นแผ่นเกล็ด การทำให้สุก การยืดขยาย การทำให้เย็นตัว

1.1 แผนผังแสดงกระบวนการก่อนขั้นตอนการบีบสกัด
  • 1.1.1 แผนผังแสดงกระบวนการก่อนขั้นตอนการบีบสกัด
  • 1.1.2 แผนผังแสดงขขั้นตอนกระบวนการยืดขยาย

1.2 รายละเอียดของกระบวนการ


1.2.1 ส่วนของการกะเทาะผิว

เครื่องกะเทาะผิวแบบฟันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้บ่อย ซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อกะเทาะเปลือกเมล็ดฝ้ายและแยกเนื้อในผ่านม้วนลูกกลิ้งสองอันที่มีความเร็วแตกต่างกัน


1.2.2 ส่วนของการแยกเปลือกและเนื้อในเมล็ดฝ้าย

การคัดกรองและการดูดถูกรวมเข้าด้วยกัน เพื่อแยกเปลือกและเนื้อในจากเครื่องกะเทาะเปลือก โดยอุปกรณ์ที่ใช้บ่อยคือเครื่องคัดกรองแบบขั้นบันได เครื่องคัดกรองแบบวงกลม และเครื่องคัดกรองแยก


1.2.3 ส่วนการทำให้อ่อนนุ่ม

เครื่องทำให้อ่อนนุ่มแบบถังถูกออกแบมา เพื่อให้สามารถปรับอุณหภูมิและความชื้นของเนื้อในเมล็ดฝ้ายก่อนที่จะทำให้แตกร้าว เพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำมันในขั้นตอนการบีบสกัดให้มากขึ้น


1.2.4 ส่วนของการทำให้เป็นแผ่นเกล็ด

จุดประสงค์ของการทำให้เป็นแผ่นเกล็ด คือเพื่อทำให้เมล็ดฝ้ายแตกไปเป็นเศษเกล็ดเล็กๆ (ขนาด 0.3-0.35 มิลลิเมตร) เพื่อเข้าสู่กระบวนการบีบสกัดน้ำมันต่อไป นอกจากนี้ความหนาของแผ่นเกล็ดสามารถปรับได้ด้วยเครื่องปรับความดันแบบหมุน  • ส่วนของการกะเทาะผิว

  • ส่วนของการแยกเปลือกและเนื้อในเมล็ดฝ้าย

  • ส่วนการทำให้อ่อนนุ่ม

  • ส่วนของการทำให้เป็นแผ่นเกล็ด


1.2.5 ส่วนการบีบสกัด

เมล็ดฝ้ายเป็นเมล็ดพืชที่มีปริมาณน้ำมันสูง โดยทั่วไปแล้ว จำเป็นต้องสกัดส่วนของน้ำมันด้วยเครื่องบีบสกัดเชิงกลก่อนนำเข้าสู่กระบวนการต่อไป เครื่องบีบสกัดแบบมีเตาเสริมจะทำให้วัสดุสามารถเข้าถึงอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมได้ดียิ่งขึ้น กากที่เหลือจากการบีบสกัดที่มีน้ำมันตกค้างอยู่ประมาณ 14% - 18% จะถูกนำไปสกัดด้วยตัวทำละลาย ในขณะเดียวกันน้ำมันดิบก็จะถูกนำไปกรอง


1.2.6 ส่วนของการยืดขยาย

วัตถุประสงค์ของการยืดขยายหลังการทำให้สุก คือเพื่อทำลายโครงสร้างภายในของเกล็ดเมล็ดฝ้ายและทำให้เกิดโครงสร้างยืดขยายที่มีรูพรุนหลายรูแบบหลวมๆ เพื่อให้ง่ายต่อการสกัดน้ำมันต่อไป


1.2.7 ส่วนของการแยกกากน้ำมันที่ตกค้าง

เนื่องจากยังมีปริมาณกากที่ตกค้างอยู่ในน้ำมันดิบอยู่มาก จึงจำเป็นต้องแยกกากน้ำมันที่ตกค้างด้วยสายพานลำเลี่ยงลากน้ำมันก่อนอันดับแรก แล้วก็น้ำมันดิบก็จะเข้าสู่ถังตกตะกอนเพื่อทำการแยกต่อไป กากน้ำมันตกค้างที่เก็บได้จะถูกส่งคืนกลับไปที่ส่วนบีบสกัด ขณะเดียวกันน้ำมันดับจากถังตกตะกอนก็จะถูกปั๊มไปยังเครื่องกรองแบบแผ่นหรือแบบกรอบเพื่อขจัดสิ่งสกปรกต่อไป


1.2.8 ส่วนการทำให้กากที่เหลือจากการบีบสกัดน้ำมันเย็นตัวลง/วัสดุที่ยืดขยายเย็นตัวลง

สายพานลำเลียงลากเพื่อทำให้เย็นตัวถูกออกแบบมา เพื่อทำให้กากที่เหลือจากการบีบสกัดน้ำมันเย็นตัวลง/วัสดุที่ยืดขยายที่มีประสิทธิภาพเย็นตัวลง แล้วก็จะถูกลำเลียงต่อไปยังโรงสกัดน้ำมัน  • ส่วนการบีบสกัด

  • ส่วนของการยืดขยาย

  • ส่วนของการแยกกากน้ำมันที่ตกค้าง

  • ส่วนการทำให้กากที่เหลือจากการบีบสกัดน้ำมันเย็นตัวลง/วัสดุที่ยืดขยายเย็นตัวลง
โซลูชั่น
แคตตาล็อกสินค้า