SPI

รายละเอียดของกระบวนการ

1. สรุป


ทำการสกัดโปรตีนถั่วเหลืองจากกากถั่วเหลืองโดยผ่านกระบวนการต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผงสีขาวที่มีโปรตีนสูงกว่า 90% ถั่วเหลืองโปรตีนสกัดที่แยกได้สามารถรวมตัวกับอาหารต่างๆ ได้มากมาย เพื่อช่วยเพิ่มและเสริมสร้างคุณค่าทางโภชนาการอาหาร


2. แผนผังแสดงกระบวนการทำงาน


หลักการของกระบวนการขึ้นอยู่กับการแตกตัวด้วยด่างและตกตะกอนด้วยกรด ดังนี้


3 รายละเอียดกระบวนการ


3.1 วัสดุ

อันดับแรก กากถั่วเหลืองที่ผ่านการขจัดไขมันที่อุณหภูมิต่ำจะถูกวัด จากนั้นนำถูกลำเลี่ยงไปยังส่วนการสกัด


3.2 การสกัด

ขั้นแรก ผสมเกล็ดถั่วเหลืองสีขาวกับสารละลายสำหรับการสกัดในถังสกัดขั้นที่ 1 เพื่อให้ทำปฏิกิริยาที่เวลาเฉพาะ จากนั้นส่วนผสมจะถูกปั๊มเข้าไปในเครื่องปั่นแยกแบบสกรูต่อเนื่องแนวนอน (screw decanter centrifuge) เพื่อแยกกากหรือตะกอนถั่ว ซึ่งจะถูกลำเลียงไปยังถังสกัดขั้นที่ 2 เพื่อทำการสกัดต่อไป ส่วนผสมถูกปั๊มเข้าไปในเครื่องปั่นแยกแบบสกรูต่อเนื่องแนวนอน เพื่อแยกตะกอนถั่ว ซึ่งจะถูกลำเลียงไปยังส่วนการอบแห้ง


3.3 การทำให้เป็นกลางและการตกตะกอนด้วยกรด

การตกตะกอนด้วยกรดไหล เช่น น้ำนมถั่วเหลืองถูกปั๊มเข้าสู่เครื่องผสมแบบคงที่ เพื่อทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริก แล้วส่วนผสมจะถูกปั๊มเข้าไปในถังตกตะกอนด้วยกรด เครื่องปั่นแยกแบบสกรูต่อเนื่องแนวนอน เพื่อแยกลิ่มน้ำนม ซึ่งจะถูกปั๊มเข้าไปในถังล้างด้วยน้ำ ลิ่มน้ำนมที่ล้างแล้วจะถูกปั๊มไปยังส่วนปรับสภาพให้เป็นกลางโดยใช้ปั๊มโรเตอร์ ถังปรับสภาพให้เป็นกลางสามารถใช้แทนได้ เพื่อให้เกิดการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ค่า pH สามารถปรับให้เป็นกลางได้ โดยทำให้ลิ่มน้ำนมเป็นกลางและเจือจางน้ำด่างในถังปรับสภาพให้เป็นกลาง


  • วัสดุ

  • การสกัด

  • การทำให้เป็นกลางและการตกตะกอนด้วยกรด

3.4 แฟลชชิ่ง (Flashing)

ลิ่มน้ำนมจะถูกปั๊มเข้าไปในตัวกรองเพื่อขจัดสิ่งเจือปนออกโดยใช้ปั๊มแรงดัน จากนั้นจะถูกปั๊มเข้าสู่เครื่องฆ่าเชื้อเพื่อฆ่าเชื้อทันทีและถังแฟลชเพื่อทำให้เข้มข้น สุดท้ายลิ่มน้ำนมจะถูกปั๊มไปยังเครื่องฮอโมจีไนซ์ (homogenizer) เพื่อทำให้เป็นเนื้อเดียวกันและฆ่าเชื้อทันที แล้วก็จะถูกส่งไปส่วนการอบแห้งโดยใช้ปั๊มแรงดันสูง


3.5 การอบแห้ง

ลิ่มน้ำนมจะถูกปั๊มเข้าไปในหออบแห้งด้วยสเปรย์โดยใช้ปั๊มแรงดันสูง ซึ่งลิ่มน้ำนมจะกลายเป็นอนุภาคโปรตีนถั่วเหลืองสกัด แล้วเข้าสู่เครื่องแยกแบบไซโคลนโดยการส่งกำลังแบบนิวแมติก สุดท้ายอนุภาคโปรตีนถั่วเหลืองสกัดที่ถูกกรองโดยเครื่องกรอง จะถูกลำเลียงไปยังเครื่องบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายโดยการส่งกำลังแบบนิวแมติก


3.6. การอบแห้งกากถั่ว

ขั้นแรก กากตะกอนถั่วที่แยกด้วยเครื่องปั่นแยกแบบสกรูต่อเนื่องแบบแนวนอนแล้ว จะถูกบีบรีดน้ำออกด้วยเครื่องบีบรีดน้ำ แล้วจะถูกนำไปอบแห้งที่เครื่องอบแห้ง กากตะกอนถั่วที่แห้งแล้วจะถูกชั่งปริมาณและบรรจุหีบ และสุดท้ายจะลำเลียงไปยังโกดัง


  • แฟลชชิ่ง

  • การอบแห้ง

โซลูชั่น
แคตตาล็อกสินค้า