การบีบสกัดน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน

การบีบสกัดน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน


วัตถุประสงค์ของการเตรียมคือเพื่อสกัดส่วนน้ำมันจากเมล็ดดอกทานตะวันโดยใช้เครื่องบีบสกัดเชิงกล เมื่อป้อนส่วนที่เป็นกากเข้าสู่โรงสกัดแยกน้ำมัน ซึ่งมีกระบวนการต่อเนื่องหลายขั้นตอน ได้แก่ การทำความสะอาดเมล็ดและการชั่งน้ำหนัก การกะเทาะเปลือกและการทำให้แตกร้าว การทำให้เป็นแผ่นเกล็ด การทำให้สุก การบีบสกัด การแยกกากน้ำมันตกค้าง

1.1 แผนผังแสดงกระบวนการทำงาน
1.2 รายละเอียดของกระบวนการ

1.2.1 ส่วนของการทำความสะอาดและการชั่งน้ำหนัก

เมล็ดดอกทานตะวันจากถังหรือโกดังประจำวันจะถูกแยกด้วยเครื่องแยกแม่เหล็ก แล้วจะถูกชั่งน้ำหนัก และจะถูกกรองด้วยเครื่องกรองเพื่อขจัดสิ่งสกปรก


1.2.2 ส่วนของการกะเทาะเปลือกและการทำให้แตกร้าว

จุดประสงค์ของการชะลอตัวทำให้อ่อนนุ่ม คือการปรับความชื้น อุณหภูมิ และความเหนียวของเมล็ดดอกทานตะวันก่อนที่จะมีนำเข้าสู่ขั้นตอนการทำให้เป็นแผ่นหรือเกล็ดเล็กๆ


1.2.3 ส่วนของการทำให้เป็นแผ่นเกล็ด

จุดประสงค์ของการทำให้เป็นแผ่นเกล็ด คือเพื่อทำให้เมล็ดฝ้ายแตกไปเป็นเศษเกล็ดเล็กๆ (ขนาด 0.3-0.35 มิลลิเมตร) เพื่อเข้าสู่กระบวนการบีบสกัดน้ำมันต่อไป นอกจากนี้ความหนาของแผ่นเกล็ดสามารถปรับได้ด้วยเครื่องปรับความดันแบบหมุน


1.2.4 ส่วนของการทำให้สุก

เครื่องทำให้อ่อนนุ่มแบบถังแนวนอนถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถปรับอุณหภูมิและความชื้นของเศษเกล็ดเมล็ดดอกทานตะวัน ก่อนที่จะนำเข้าสู่กระบวนการบีบสกัด เพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำมันในขั้นตอนการบีบสกัดให้ได้มากขึ้น  • ส่วนของการทำความสะอาดและการชั่งน้ำหนัก

  • ส่วนของการกะเทาะเปลือกและการทำให้แตกร้าว

  • ส่วนของการทำให้เป็นแผ่นเกล็ด

  • ส่วนของการทำให้สุก


1.2.5 ส่วนของการบีบสกัด

เมล็ดดอกทานตะวันเป็นเมล็ดพืชที่มีปริมาณน้ำมันสูง โดยทั่วไปแล้ว จำเป็นต้องสกัดส่วนของน้ำมันด้วยเครื่องบีบสกัดเชิงกลก่อนนำเข้าสู่กระบวนการต่อไป เครื่องบีบสกัดแบบมีเตาเสริมจะทำให้วัสดุสามารถเข้าถึงอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมได้ดียิ่งขึ้น กากที่เหลือจากการบีบสกัดที่มีน้ำมันตกค้างอยู่ประมาณ 14% - 18% จะถูกนำไปสกัดด้วยตัวทำละลาย ในขณะเดียวกันน้ำมันดิบก็จะถูกนำไปกรอง


1.2.6 ส่วนของการแยกกากน้ำมันที่ตกค้าง

เนื่องจากยังมีปริมาณกากที่ตกค้างอยู่ในน้ำมันดิบอยู่มาก จึงจำเป็นต้องแยกกากน้ำมันที่ตกค้างด้วยสายพานลำเลี่ยงลากน้ำมันก่อนอันดับแรก แล้วก็น้ำมันดิบก็จะเข้าสู่ถังตกตะกอนเพื่อทำการแยกต่อไป กากน้ำมันตกค้างที่เก็บได้จะถูกส่งคืนกลับไปที่ส่วนบีบสกัด ขณะเดียวกันน้ำมันดับจากถังตกตะกอนก็จะถูกปั๊มไปยังเครื่องกรองแบบแผ่นหรือแบบกรอบเพื่อขจัดสิ่งสกปรกต่อไป


1.2.7 ส่วนของการทำให้เย็นตัว

เครื่องทำความเย็นแบบปรับไฮดรอลิกที่มีชุดระบบลมที่สมบูรณ์แบบถูกออกแบบมา เพื่อทำให้กากในขั้นตอนก่อนการบีบสกัดเย็นตัวลงที่อุณหภูมิ 55~60℃  แล้วกากนั้นก็จะถูกลำเลียงต่อไปยังโรงสกัดน้ำมัน  • ส่วนของการบีบสกัด

  • ส่วนของการแยกกากน้ำมันที่ตกค้าง

  • ส่วนของการทำให้เย็นตัว

โซลูชั่น
แคตตาล็อกสินค้า